Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školy
naše škola
školská rada
kontakty
zaměstnanci
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
kroužky, nepovinné předměty
rozvrhy hodin
projektové vyučování
dokumenty
rozpočet
testování žáků
naše práce
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek
poslední aktualizace
25. 9. 201
7

inspekce

inspekční zpráva

Školní mléko

dotované výrobky

 

naše škola
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Od školního roku 2007-2008 pracuje základní škola podle školního vzdělávacího programu „Rozkvetlá škola“ ŠVP pro ZV


Co chceme a kam směřujeme

Základní škola je zaměřena:


Ø  rovný přístup při přijímání ke vzdělávání

Ø  výuka cizích jazyků od 1. ročníku

Ø  snaha o výuku cizích jazyků již v předškolním vzdělávaní

Ø  práce s výpočetní a komunikační technikou

Ø  nabídka nepovinných předmětů

Ø  motivace ke spolupráci, schopnost pracovat v týmu

Ø  využití zážitkové metody 

Ø    nabídka smysluplných zájmových a mimoškolních aktivit 

Ø  vytvoření podmínek pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami

Ø  vytvoření podmínek pro žáky se vzdělávacím programem ZvŠ

Ø   vytvoření podmínek pro žáky mimořádně nadané

Ø  identifikace a evidování žáků s riziky neúspěšnosti, zajištění včasné podpory

Ø  účast v soutěžích a olympiádách

Ø  zdravá škola

Ø  sportem ke zdraví

Ø  tvorba projektů

Ø  dokonalá informovanost veřejnosti o vzdělávací nabídce a postupu při přijímání

Ø  www.zs-korytna.cz – pravidelná aktualizace o veškeré dokumentaci a činnosti školy

Ø  www.iskola.cz - elektronické žákovské knížky

Ø  vytváření rovných podmínek pro přijímání všem uchazečům

Ø  přijímání opatření k odstranění sociálních, zdravotních a bezpečnostních bariér

Ø  spolupráce školy při veškerých akcích obce, mikroregionu Východní Slovácko

Co chceme a kam směřujeme:

Ø  chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi

Ø  zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu 

Ø  věnovat pozornost Etické výchově. Tato využívá moderních pedagogicko-psychologických metod, které poskytují zkušenost a umožňují vytvořit si vlastní úsudek. Děti se učí prostřednictvím zážitkové metody – z vlastního prožívání a zážitků, které potom přirozeným způsobem ovlivňují jejich postoje a chování.

Ø  pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků. Zaměřit se nejenom na anglický jazyk, ale i německý jazyk, přihlížet tak k budoucím pracovním možnostem a uplatnění v sousedících státech. 

Ø  vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání, podporovat výuku v multimediální učebně, podporovat modernizaci výpočetní techniky

Ø  vést žáky ke zdravému životnímu stylu, podporovat program Školní mléko, pitný režim po celý den – i v rámci ŠD a zájmové činnosti, uskutečňovat vycházky do chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat, nadále realizovat projekt Zdravé zuby, zaměřit se na dostatečné sportovní vyžití žáků

Ø  vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu, pravidel ve třídě, pravidel při mimoškolních akcích

Ø  chceme stejnou péči věnovat všem žákům

Ø  chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi)

Ø  nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.

Ø  provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi

Ø  chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod.

Ø  chceme se nadále zúčastňovat různých soutěží školního i regionálního charakteru, kde mají žáci možnost se prezentovat a zejména při přípravě k těmto soutěžím se rozvíjí jejich nadání

Ø  chceme žákům nabídnout co nejkvalitnější učební pomůcky a materiální zázemí

Ø  chceme žákům nabídnout co nejvíce smysluplných zájmových činností a akcí

Ø  chceme, aby žáci, kteří odcházejí na 2. stupeň na jiné školy, se vraceli do domácího školního prostředí, kde jim bude nabídnut stejný servis zájmové a mimoškolní činnosti jako na 1. stupni

Ø  chceme, aby tito žáci 2. stupně nadále využívali možnosti tvořivé práce v keramické dílně, možnosti kulturních akcí a vystupování v obci a celém regionu, využívali sportovní nabídky

Ø  chceme, aby žáci naprosto důvěřovali učitelům, zaměstnancům školy, využili v co nejvyšší míře nabídky nepovinných předmětů, a tak společnou cestou zdokonalovali své vědomosti a dovednosti

Ø   chceme maximálně vycházet vstříc požadavkům rodičů, jejich představám, chceme tak společné podílení se na výchově a vzdělávání našich dětí

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Od školního roku 2003-2004 pracuje mateřská škola podle školního vzdělávacího programu Strom poznání aneb „Pojďte s námi objevovat okolní svět“ (ŠVP pro PV)

CHARAKTERISTIKA OBSAHU ŠVP „Strom poznání“
je ve školním vzdělávacím programu rozpracován na tři léta, na tři oblasti, která byla stanovena jako témata rámcová a závazná. Pro každý rok je zároveň závazná i obecná charakteristika jednotlivých roků ŠVP, která ale musí být upřesněna v TVP pro konkrétní rok.

oblast mezilidských vztahů:
1. rok ŠVP KOUZELNÝ STROM POHÁDEK 

/ pohyb, komunikace a soužití/
aneb Pojďte s námi za pohádkou… 
( pohádkou se sbližujeme a stanovujeme si pravidla soužití)

oblast ekologické výchovy:
 2. rok ŠVP KOUZELNÝ STROM OBJEVŮ
/Spolupráce a tvořivost /
aneb Pomocí svých smyslů objevujeme přírodu

oblast společenského prostředí :
3. rok ŠVP STROM POZNÁNÍ ŽIVOTA 
/sebepojetí, bezpečnost/ 
aneb Pomocí smyslů objevujeme svět kolem nás 


Společný závěr:
- naučit děti celoživotně se vzdělávat
- podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti
                             matematické gramotnosti
                             schopnosti komunikovat v cizích jazycích
                             informační gramotnosti
                             sociální gramotnosti
                             přírodovědné gramotnosti
- pracovat v týmu
- tvořivost ze strany pedagogů
- důraz na rozvoj osobnosti dítěte
- důraz hlavně na dovednosti

Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky.


 

naši školu podporuje
Ovoce do škol

to jsme my

videa

domácí úkoly

Knihovna Korytná

EU peníze školám

Slovácký deník


články